අපි ජනරජය

අපි ජනරජය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ස්වාධීන සමාජ සංවිධානයකි. අපගේ දැක්ම සහ පරමාර්ථය වන්නේ සෑම වැසියෙකුම සමාන පරමාධිපත්‍යයක්, සමාන නන් වැදෑරුම් නිදහස, සමාන අයිතීන් සහ යුතුකම් මෙන්ම සමාන ඡන්ද අයිතියක් සහිතව ජීවත් වන  සාර්ථක ශ්‍රී ලංකා ජනරජයකි. Read More

நாம் குடியரசு

"நாம் குடியரசு" நாம் இலங்கையை தலமாக  கொண்டு சுயாதீன இயங்கும் ஒரு சமூக  அமைப்பாகும் மற்றும்  அனைத்து குடிமக்களுக்கும் சம இறையாண்மை, சம சுதந்திரங்கள், சம உரிமைகள், சம கடமைகள் மற்றும் சம வாக்குரிமையுடன் வெற்றிகரமாக வாழக்கூடிய ஒரு "குடியரசே". Read More

We Republic

“We Republic” is an independent social organisation based in Sri Lanka. Our vision and purpose is a successful “Republic” of Sri Lanka where all its citizens live in Equal Sovereignty, Equal Freedoms, Equal Rights, Equal Duties and Equal Franchise. Read More

අපි ජනරජය අධිෂ්ඨානය

We Republic Determination

நாம் குடியரசு இலட்சியம்

මම, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වැසියෙක්මි

நான் இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் பிரஜையாவேன் 

I am a citizen of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

ජනරජයේ පරමාධිපත්‍යය මා සතු බව මම පිළිගනිමි

குடியரசின் இறையாண்மை எனக்கு உள்ளது என்பதை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் 

I accept that I own the sovereignty of the Republic

 

මට හා සමාන පරමාධිපත්‍යයක් ජනරජයේ අනෙකුත් සෑම වැසියෙකුටද හිමි බව මම පිළිගනිමි

என்னைப் போன்றே சமமான இறையாண்மை குடியரசின் ஏனைய பிரஜைகளுக்கும் உண்டென்பதை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் 

I accept that every other citizen of the Republic owns equal sovereignty as I do 

 

මා සතු නිදහස, අයිතීන් සහ යුතුකම් මම පිළිගනිමි

எனக்கு இருக்கும் சுதந்திரம்இ உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் 

I accept my freedoms, rights and duties of the Republic

 

මට හා සමාන නිදහස, අයිතීන් සහ යුතුකම් ජනරජයේ අනෙකුත් සෑම වැසියෙකුටද හිමි බව මම පිළිගනිමි

என்னைப் போன்றே சமமான சுதந்திரமும்இ உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் குடியரசின் ஏனைய அனைத்து பிரஜைகளுக்கும் உண்டென்பதை ஏற்றுக் கொள்கிறேன்

I accept that every other citizen of the Republic has equal freedoms, rights and duties as I do

 

ජනරජයේ පාලනය සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රය හෙවත් ජනතාපාලනය මම පිළිගනිමි

குடியரசு ஆட்சிக்காக ஜனநாயக அதாவது மக்கள் ஆட்சியை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் 

I accept Democracy which is the Rule of the People as the mechanism of ruling the Republic

 

ජනරජයේ පාලනය සඳහා මා සතු ඡන්ද අයිතිය මම පිළිගනිමි

குடியரசின் ஆட்சிக்காக எனக்குள்ள வாக்குரிமையை ஏற்றுக் கொள்கிறேன்

I accept my franchise to rule the Republic

 

මට හා සමාන ඡන්ද අයිතියක් ජනරජයේ අනෙකුත් සෑම වැසියෙකුටද හිමි බව මම පිළිගනිමි

என்னைப் போன்றே சமமான வாக்குரிமை குடியரசின் ஏனைய பிரஜைகளுக்கும் உண்டென்பதை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் 

I accept that every other citizen has equal franchise as I do

 

ජනරජයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් මම සැමදා කටයුතු කරමි

குடியரசின் வெற்றிக்காக என்றென்றும் செயற்படுவேன் 

I will always act towards the success of the Republic

 

මම ජනරජය ආරක්ෂා කරමි

நான் குடியரசை பாதுகாப்பேன்

I will protect the Republic

MEMBERSHIP සාමාජිකත්වය உறுப்பினர்

කාර්යය பணி Task

දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙන්න அறிவை ஆயூதமாக்வோம் Equip with Knowledge

දිගු කාලීන විසඳුම් සොයන්න நீண்ட கால தீர்வூகளை தேடுங்கள் Find Long Term Solutions

මතවාදීයව වාද කරන්න கருத்தியல் ரீதியாக வாதிடுங்கள் Debate on Ideas

නිර්මාණශීලීව විරෝධය දක්වන්න ஆக்கப ர்வமாக எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துங்கள் Protest Creatively

ජනතා නියෝජිතයන් නිසි තැන තබන්න மக்கள் பிரிதிநிதிகளை உரிய இடத்தில் வைப்போம் Keep the politicians at the right place

ඡන්දය භාවිතා කර තීරණ ගන්න வாக்கை பயன்படுத்தி தீர்மானங்களை எடுக்கவூம் Make Decisions by Voting